inskru
gift-close

เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ

0
0
ภาพประกอบไอเดีย เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ

ที่มาของไอเดีย หรือ จุดประสงค์การสอน

ห้องเรียนขนาดเล็ก นักเรียนน้อย แต่ร้อยกิจกรรม เลยเกิดไอเดียการบูรณาการรายวิชาเข้ากับกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PBL การลงมือปฏิบัติจริง การคิดวิเคราะห์

ขั้นตอน

1.เริ่มจากเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมเสนอโครงร่างไอเดียสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ที่พบเจอแล้วเกี่ยวโยงกับรายวิชาที่กำลังเรียน ในภาคเรียนที่ผ่านมา เลือกเป็นรายวิชา การเกษตรผสมผสาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 นักเรียนแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยการเลี้ยงปลา การปลูกพืช การสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น การทำบัญชีในการผลิตสินค้า โดยใช้กระบวนการ project base learning

2.สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “ลูกชิ้นปลาหูเสือ” นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ และความรู้เดิมเรื่องการเลี้ยงปลานิล การจัดการผลผลิต ได้มาซึ่งลูกชิ้นปลาที่มีกลิ่นคาวและไม่เป็นที่น่าสนใจ สู่การค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหา จนมาเจอกับ ใบเนียมหูเสือ ที่นักเรียนสนใจและเห็นถึงประโยชน์ เลยนำมาปลูกและขยายพันธุ์ภายในวิทยาลัย (หน่วยการเรียนรู้การปลูกพืช) เมื่อสนใจการทำลูกชิ้นจึงได้เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการการทำลูกชิ้นปลาในพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และะฝึกทักษะเพิ่มเติมกับอาจารย์ในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ทดลองการเสริมใบหูเสือในลูกชิ้นปลานิล เพื่อลดกลิ่นคาว และผู้บริโภคให้ความสนใจ จนได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นปลาหูเสือ

3.ศึกษาเรียนรู้การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย การจำหน่าย การทำบัญชี

4.พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ให้นักเรียนนำเสนอ และตอบคำถามโดยช่วยกันเองภายในกลุ่ม โดยจะสร้างภาวะความกดดันเพื่อให้นักเรียนมีความตั้งใจทำให้เต็มที่และดีที่สุด

ผลลัพธ์ที่เกิด หรือ คาดว่าจะเกิดขึ้น

นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เมื่อนักเรียนทำเองจะสามารถคิดวิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหากับสิ่งที่พบเจอด้วยตนเอง นักเรียนมีการสื่อสารในด้านวิชาการที่ดีขึ้น นักเรียนไม่รู้สึกว่ามีกิจกรรมเยอะจนไม่ได้เรียน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง แม้สุดท้ายจะไม่ได้รับรางวัล เน้นเข้าร่วมแต่ไม่เน้นเข้ารอบ แต่ก็ได้การเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมเหล่านี้

บริบท หรือ ข้อเสนอแนะ

ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ทำกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนขนาดเล็ก เกิดผลในระดับที่พึงพอใจมาก เนื่องจากครูสามารถดูแลได้ทั่วถึง จัดการชั้นเรียนให้เข้ากับสมรรถนะที่นักเต้องรียนต้องรู้ ต้องทำให้นักเรียนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เมื่อรู้จริงนักเรียนจะมีความกล้าถ่ายทอด แต่ระหว่างการจัดการเรียนรู้ต้องไม่ลืมที่จะสอดแทรกคุณธรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การรักษาความสะอาด ความประหยัด และอื่น ๆ ที่สำคัญลงไป เพื่อให้นักเรียนพร้อมสู่การเข้าสู่การทำงานจริงในสังคม

ไฟล์ที่แบ่งปัน

  กิจกรรมเสริมการจัดการชั้นเรียนเติมความรู้ตัวช่วยครูProjectBasedLearningอาชีวะทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการร่วมมือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  0
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  Boonyanuch Pramied
  ครูเกษตร หัวใจพองโต

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ