inskru
gift-close

Growth Mindset กับการสอนภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

0
0
ภาพประกอบไอเดีย Growth Mindset กับการสอนภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

Growth Mindset เป็นสาระสำคัญว่ามนุษย์เติบโตพัฒนาได้ สิ่งที่ไม่เคยทำ ก็ไม่หวาดหวั่นที่จะลองทำ สิ่งที่เป็นปัญหา เป็นอุปสรรค ก็จะไม่ท้อแท้ว่ายากหรือทำไม่ได้ อนึ่ง หัวข้อภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผู้เรียนมีปัญหาก็การท่องจำ เพราะ fix mindset ว่าไม่อยากท่องคำศัพท์

1) ขั้นละวาง fix mindset ว่าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเป็นเรื่องไกลตัว โดยผู้สอนยกตัวอย่างคำศัพท์ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เช่น จมูก เป็นคำเรียกชื่ออวัยวะหนึ่งของร่างกาย มาจากภาษาเขมร โจร เป็นคำเรียกบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มาจากภาษาบาลี

2) ขั้นจัดระบบความคิดตามแนวพุทธ โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการ

3) ขั้นสร้างความจำอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นใช้เกมส์ปริศนาคำทายจากอากัปกิริยาที่แสดงออกมา

4) ขั้นประยุกต์ใช้ โดยให้ผู้เรียนแต่งนิทานจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทยที่ผู้สอนกำหนดให้

5) ขั้นประเมินผลการศึกษา โดยผู้สอนดูพัฒนาการขั้นสร้างความจำอย่างสร้างสรรค์ และขั้นประยุกต์ใช้ คิดเป็นสัดส่วนการประเมิน 60% ทั้งนี้ มีแบบทดสอบอัตนัยและปรนัย คิดเป็นสัดส่วนการประเมิน 40%

ไฟล์ที่แบ่งปัน

  ภาษาไทยภาษาต่างประเทศในภาษาไทยGrowthMindset

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  0
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  ดร.กุสุมา สุ่มมาตร์
  ขั้นตอนการสอนมีทางเลือกมากกว่าขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ