inskru
gift-close

การแสดงบทบาทสมมติผ่านสถานการณ์เชื้อเพลิง

0
0
ภาพประกอบไอเดีย การแสดงบทบาทสมมติผ่านสถานการณ์เชื้อเพลิง

การสวมบทบาทเพื่อได้รับหน้าที่เป็นบุคคล องค์กร หน่วยงานในการให้เหตุผล-โต้แย้งโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเนื้อหาข้อมูลที่ได้เรียน ผ่านการจำลองสถานการณ์ที่มีในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ที่มา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงท้ายเทอมหลังจากที่ได้มีการเรียนการสอนและทำกิจกรรมในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดแล้ว แต่จะวัดนักเรียนอย่างไรว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ครูผู้สอนจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้เองเพื่อนำไปใช้ได้ โดยผ่านกิจกรรมการด้วยกระบวนการแสดงบทบาทสมมติโดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.     ครูนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม การอภิปรายจากการแสดงบทบาทสมมุติโดยมีบทบาทสมมุติดังนี้

นักข่าว

-        ให้นักเรียนสวมบทบาทให้ตัวเองเป็นนักข่าว

-        นักข่าวจะทำหน้าที่ในการ ยิงคำถาม ถามคำถาม เป็นคนดำเนินเรื่องราว

-        นักข่าวจะต้องเตรียมคำถามเพื่อนำมาถามกลุ่มคนทั้งหมดทุกฝ่าย ตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

-        นักข่าวจะต้องพยายามใช้คำถามเพื่อนำข้อมูลที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือของคำตอบที่ตอบ


 

ประชาชน

-        ให้นักเรียนสวมบทบาทให้ตัวเองเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประโยชน์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้

-        ประชาชนจะต้องเรียกร้องและหาข้อมูลในการอธิบายความเป็นอยู่ของตนเองในสถานการณ์นั้นๆ

-       ประชาชนจะต้องมีเหตุผล ความจำเป็นในการอ้างอิงความเดือดร้อนหรือผลกระทบ ประโยชน์ที่ตนเองได้รับ

 

 

 

ผู้ผลิตน้ำมัน

-       นักเรียนต้องสวมบทบาทเป็นผู้ผลิตน้ำมัน/นายทุน

-       ผู้ผลิตน้ำมันจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

-      ผู้ผลิตน้ำมันถึงจะเป็นตัวร้ายแต่ต้องเป็นตัวร้ายที่ฉลาด จะต้องหาแนวทางให้ตัวเองรอดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยที่จะต้องไม่ทำให้ตัวเองโดนข้อกล่าวหาทั้งหมด

-       จะต้องรู้ทุน ราคา กำไร หาเหตุผลมาซัพพอตความผิดของตนเอง


 

                                                                                                                            

ผู้ขายน้ำมัน

-        นักเรียนจะต้องสวมบทบาทเป็นผู้ขายน้ำมัน

-        ผู้ขายน้ำมันจะต้องคำนึงถึงผลกำไรที่จะได้ เนื่องจากต้องมีการคำนวณต้นทุนที่รับมาจากผู้ผลิต

-       ผู้ขายน้ำมันจะต้องหาข้อดีของการใช้พลังงานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานเพื่อให้สินค้าของต้นเองซื้อมาแล้วขายออก


 

องค์กรสิ่งแวดล้อม

-        นักเรียนจะต้องสวมบทบาทเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-        นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญที่สุด

-        นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องมีเหตุผล หลักฐาน ที่เชื่อถือได้ในการอ้างอิงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

-        นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะต้องรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้พลังงานให้มากที่สุด หาแนวทางป้องกันและแก้ไขแม่ค้าอาหารตามสั่ง/ชาวประมง

-       นักเรียนจะต้องสวมบทบาทเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่ง/ชาวประมง

-       แม่ค้าอาหารตามสั่ง/ชาวประมง มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบทางด้านต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออาชีพของตนเอง

-      แม่ค้าอาหารตามสั่ง/ชาวประมง จะต้องคำ นึกถึงแต่กำไรกับต้นทุนจะต้องอธิบายกับประชาชนและคนผุ้ขายน้ำมันเกี่ยวกับราคาต้นทุนกำไรต่างๆ


 

กระทรวงพลังงาน/นายก

-       นักเรียนจะต้องสวมบทบาทเป็นกระทรวงพลังงาน

-       กระทรวงพลังงานจะต้องดูในภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม ในระดับประเทศ

-       กระทรวงพลังงานจะต้องมีข้อมูลในภาพรวมของพลังงานในระดับประเทศ นำเสนอนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน

-       ต้องเป็นกลางให้กับทุกฝ่ายและมีคำตอบให้ในการแก้ปัญหาหรือป้องกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายนำไปปรับใช้
2.     โดยมีการจัดผังการนั่งและประเด็นของหัวข้อในการอภิปรายดังนี้

2.1 การปรับขึ้น/ลงของราคาเชื้อเพลิง

2.2 สถานการณ์การรั่วไหลของน้ำมันและการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น


3.     การทำกิจกรรมจะมีครูผู้สอนในดำเนินกิจกรรมเพื่อทำให้กิจกรรมมีความเรียบร้อยโดยอาจจะเพิ่มคำถามหรือถามนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทุกบทบาทสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด


วิทยาศาสตร์กิจกรรมเสริมกิจกรรมบทบาทสมมติกิจกรรมโต้วาทีเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

0
ได้แรงบันดาลใจ
0
ลงไอเดียอีกน้า~

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ