inskru
gift-close

กิจกรรม จิ๊กซอขออีกที

0
0
ภาพประกอบไอเดีย กิจกรรม จิ๊กซอขออีกที

ความสามัคคี คิอ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อเกิดขึ้นแล้วการงานย่อมสําเร็จได้โดย ง่าย

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

เรื่อง  ความสามัคคี กิจกรรม  จิ๊กซอขออีกที

นักเรียนระดับชั้น  ประถมศึกษา   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เวลา ๑ คาบ/ชั่วโมง โรงเรียน บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง


1. ขอบเขตเนื้อสาระ  

ความสามัคคี คิอ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อเกิดขึ้นแล้วการงานย่อมสำเร็จได้โดยง่าย


2. วัตถุประสงค์ (K-S-A)

2.1ความรู้ (K)

-ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของความสามัคคีได้

-ผู้เรียนได้ใช้ความสามัคคีในการทำงานให้สำเร็จ

2.2 ทักษะ (S)

-การสื่อสาร

-การทำงานเป็นทีม

-การสังเกต

2.3 คุณธรรม (A)

-ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความสามัคคีในการทำเรื่องที่ยากร่วมกัน


3.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

     3.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

สวดมนต์ สงบนิ่ง 5 นาที กระตุ้นด้วยคำถาม "สิ่งยากๆที่เราเคยทำสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองคืออะไรบ้าง ?" ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 5 นาที

3.2 ขั้นกิจกรรม

-สวดมนต์ สงบนิ่ง 5 นาที กระตุ้นด้วยคำถาม "สิ่งยากๆที่เราเคยทำสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองคืออะไรบ้าง ?"

ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 5 นาที


3.3 ขั้นสรุป

-ระหว่างทำกิจกรรมมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง พวกเราทำงานนี้สำเร็จเพราะอะไร สิ่งที่เราได้จากกิจกรรมนี้สำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่่างไรบ้าง


4.สื่อ/อุปกรณ์

-จิ๊กชอ 24 ชิ้น 10 ชุด

5.การประเมินผล

   -ระหว่างทำกิจกรรม การตอบคำถาม
ไฟล์ที่แบ่งปัน

  พระพุทธศาสนาไอเดียแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  0
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  OLE active
  ^_^ "เราจะสร้างห้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่มีชีวิติและความหมายต่อผู้เรียนได้อย่างไร" ^_^ "สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย"

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ