inskru
gift-close

เกม Guess Who ตารางธาตุ

1
0

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง " Guess who " สื่อการสอนชิ้นนี้จะทำให้เราจดจำชื่อ หมู่ และคาบของธาตุ ควบคู่กับลักษณะสำคัญของธาตุแต่ละชนิด และจำแนกธาตุต่างๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะตัวและสมบัติร่วมกันของธาตุแต่ละชนิด


แนวคิด

ให้ผู้ล่นเกิดกระบวนการคิดและการจดจำในเรื่องของตารางธาตุและ คุณสมบัติของธาตุด้วยสื่อรูปแบบเกมที่สนุกสนาน


เป้าหมาย

1. ผู้เล่นสามารถจดจำชื่อ หมู่และคาบของธาตุ ควบคู่กับลักษณะสำคัญของธาตุ แต่ละชนิดได้

2.ผู้เล่นสามารถจำแนกธาตุต่างๆตามคุณสมบัติเฉพาะตัวและคุณสมบัติร่วมกันของธาตุแต่ละชนิดได้


อุปกรณ์

1.กระดานตารางธาตุ 2 กระดาน ( 1 กระดานต่อผู้เล่น 1 คน)

2. ชุดแผ่นป้าย 2 ชุด ( 1 ชุดต่อผู้เล่น 1 คน) แต่ละชุดประกอบด้วย แผ่นป้ายลักษณะสำคัญของ ธาตุหมู่ที่ 1-8 จำนวน 44 แผ่น และแผ่นป้ายเปล่า จำนวน 1 แผ่น โดยด้านหลังของแผ่นป้ายแต่ ละแผ่นจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด


หลักการเล่น

แบ่งผผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย แต่ละฝ่ายจะไดป้ายธาตุฝ่ายละ 1 ชุด โดยแต่ละแผ่นป้ายจะมีลักษณะ สำคัญต่างๆของธาตุแต่ละตัวปรากฏอยู่ ตัวกระดานจะทำเป็นตำแหน่ของธาตุในตารางธาตุหมู่ 1-8เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกจากตำแหน่งหมู่คาบได้ง่ายข้ึนและโดยผู้ล่นจะนำ ป้ายธาตุไปติดยัง

ตำแหน่งของธาตุตามตารางธาตุ ซึ่งบริเวณที่ติดป้ายธาตุจะสามารถพับลงได้


กติกาในการตั้งคำถาม

1. คำถามจะต้องลงท้ายด้วยใช่ หรือ ไม่ เท่านั้น ( ห้ามถามชื่อธาตุ ) ( ตัวอย่าง ธาตุน้ีอยู่ในหมู่ที่ 1 ใช่หรือไม่ )

2. หากถามเกี่ยวกับตัวเลข ให้ใช้คำถาม มากกว่า หรือ น้อยกว่า หรือถามเป็นช่วง จำนวนเท่านั้นห้ามถามตรงๆ

( ตัวอย่าง ธาตุน้ีมีเลขอะตอมมากว่า 30 ใช่ หรือไม่ )


วิธีการเล่น

1.แต่ละฝ่ายนำชุดป้ายธาตุไปติดโดยเรียงตามตำแหน่งตามตารางธาตุ โดยนำแผ่นป้ายที่จะให้ อีกฝ่ายทายมาถือไว้ และนำป้ายเปล่ามาติดตำแหน่งของธาตุที่เราเลือกไว้ ( แต่ละฝ่ายเลือก ออกมาคนละ 1 ธาตุ )

2.ให้แต่ละฝ่ายผลัดทายคำถามเกี่ยวกับธาตุที่ฝ่ายตรงข้ามเลือกไว้ผลัดกันตั้งคำถามคร้ัง ละ 1 คำถาม

3.พิจารณาคำตอบจากฝ่ายตรงข้ามจากข้อมูลที่มีอยู่บนกระดานเพื่อตัดตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช่ ออกโดยการกดลงจนกว่าจะเหลือเพียง 1 ธาตุที่คิดว่าเป็นคำตอบกดป้ายลงแล้วไม่สามารถข้ึนมาได้อีกการตอบจะต้องตอบจะต้องเลือกจากป้ายธาตุที่ยัง ไม่ได้กดลงเท่านั้น ฝ่ายใดตอบถูก ก่อนเป็นฝ่ายชนะ


จุดเด่น / ประโยชน์

ผูเ้ล่นทั้ง 2 ฝ่ายได้ ผลัดกันตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบของธาตุทำให้ผู้เล่นเกิดกระบวนคิด วิเคราะห์เกิดการจดจำได้ด้ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นจำภาพตำแหน่งและคุณสมบัติของธาตุได้อย่างรว ดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดหนังสือหรือท่องเรียงทีละตัวซึ่งททำให้นักเรียนนำไปต่อยอดในการเรียนได้

ไฟล์ที่แบ่งปัน

  วิทยาศาสตร์SCI-EDS8สื่อการสอนตารางธาตุเคมีเกมและกิจกรรมผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

  ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

  1
  ได้แรงบันดาลใจ
  0
  ลงไอเดียอีกน้า~
  แบ่งปันโดย
  ภัทรดา

  อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

  please login

  แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

  เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

  icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

  ไอเดียน่าอ่านต่อ