ArrowLeftกลับ

เลือก / อัพโหลดภาพปก / คลิปวิดีโอ

คำแนะนำ: ขนาดไฟล์ควรน้อยกว่า 20 MB

0/ 60
บอกให้เขารู้ หากไอเดียนี้ได้แรงบันดาลใจหรือดัดแปลงมาจากใคร

*ถ้ารูปภาพของคุณครูมีนักเรียนหรือบุคคลอื่นอยู่ด้วย
อย่าลืมขอความยินยอม
เบลอหรือแปะสติ้กเกอร์ทับหน้านักเรียนก่อนลงด้วยน้า