inskru
gift-close

"The Storyteller" พอดแคสต์สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

0
0
ภาพประกอบไอเดีย "The Storyteller"  พอดแคสต์สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

"The Storyteller"  พอดแคสต์สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

.

ผู้เขียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพอดแคสต์ (Podcast) ในรายวิชาภาษาไทย โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5Steps โดยได้แนวคิดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการของเขตพื้นที่ (ขอบคุณท่านวิทยากรครับ) และหวังจะเป็นประโยชน์ต่อชั้นเรียน อย่างน้อยก็เป็นการฝึกปฏิบัติไปในตัว

.

แนวคิด GPAS 5Steps ที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย

1) Gathering รวบรวมข้อมูล

2) Processing จัดระบบข้อมูล

3) Applying (1) ปฏิบัติและสรุปความรู้ (Applying and Constructing the Knowledge)

4) Applying (2) สื่อสารและนำเสนอ (Applying and Communication Skill)

5) Self – regulating ประเมินเพิ่มคุณค่า

.

เมื่อนำมาจัดการเรียนรู้ สามารถอธิบายอย่างสรุปได้ ดังนี้

1) Gathering รวบรวมข้อมูล

          นักเรียนร่วมกันสืบค้นในประเด็น “My Idol : นักเล่าเรื่องที่ฉันชื่นชอบ” เพื่อรวบรวมวิธีการเขียนบทพูด เทคนิคการพูดให้น่าสนใจ ตามความสนใจของผู้เรียน (ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความเหมาะสม) และสืบค้นประเด็น “เรื่องน่ารู้คู่ภาษาไทย” เพื่อนำมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่จะเล่าเรื่องในพอดแคสต์ โดยในกระบวนการนี้นักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการอ่านจับใจความสำคัญ ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดทำพอดแคสต์


2) Processing จัดระบบข้อมูล

          นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาเขียนสรุปใจความ จำแนกเป็นหมวดหมู่ให้เกิดระบบของข้อมูลที่ชัดเจน สะดวกต่อการนำเสนอ เพื่อนำไปสู่การฝึกอ่าน และจัดทำพอดแคสต์


3) Applying (1) ปฏิบัติและสรุปความรู้ (Applying and Constructing the Knowledge)

          นักเรียนฝึกเล่าเรื่องตามบทพูดแสดงความรู้ที่ตนเองได้เขียนขึ้น โดยมีเพื่อนในชั้นเรียน และครูร่วมประเมิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องนำไปพัฒนาการพูดแสดงความรู้ในพอดแคสต์


4) Applying (2) สื่อสารและนำเสนอ (Applying and Communication Skill)

           นักเรียนเริ่มบันทึกการเล่าเรื่องผ่านพอดแคสต์ ตามบทพูดแสดงความรู้และวิธีการที่ตนเองสนใจตามความเหมาะสม โดยมีครูผู้สอนให้คำแนะนำ และอำนวยการผลิตสื่อพอดแคสต์


5) Self – regulating ประเมินเพิ่มคุณค่า

            นักเรียนในชั้นเรียนและครูร่วมประเมินสื่อพอดแคสต์ของเพื่อนสมาชิก โดยคำนึงถึงรูปแบบวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นเทคนิคของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งเป็นการประเมินเพื่อเสนอแนะ พัฒนา ต่อยอดผลงานให้สมบูรณ์มากขึ้น

.

โดยผลงานของนักเรียนสามารถต่อยอดไปสู่รายการเสียงตามสาย หรือช่อง Youtube เพื่อเผยแพร่ความรู้ได้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ต้องคำนึงถึง คือ การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ครูผู้สอนจะอำนวยการสอนเกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ

.

หวังว่ากระบวนการข้างต้นจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเพื่อนครูผู้อ่านไม่มากก็น้อยครับ 

ภาษาไทยกิจกรรมในโรงเรียนทบทวนบทเรียนการจัดการชั้นเรียนเทคนิคการสอนทักษะการสื่อสารทักษะการร่วมมือทักษะความคิดสร้างสรรค์ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมผู้เรียนรู้CompetencyBasedLearningProblemBasedLearning

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

0
ได้แรงบันดาลใจ
0
ลงไอเดียอีกน้า~
แบ่งปันโดย
ชยุต ชยุตตรานนท์
พัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้เรียน
เครดิตไอเดีย
ชยุต ชยุตตรานนท์
พัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้เรียน

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ