inskru
gift-close
insKru Selected

ใช้ Cause&Effect Mind Map แก้ปัญหาแบบโคลนติดล้อ

1
0
ภาพประกอบไอเดีย ใช้ Cause&Effect Mind Map แก้ปัญหาแบบโคลนติดล้อ

วรรณกรรมเรื่อง โคลนติดล้อ สามารถปลูกฝังแนวคิดแก้ปัญหาโดยให้หลักเหตุ-ผล อย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้กิจกรมหลังอ่าน cause and effect mind mapping และการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โคลนติดล้อ กับ cause and effect mind mapping

—— โคลนติดล้อพูดถึงปัญหาของประเทศ เริ่มจากกล่าวถึงสาเหตุเบื้องต้น ค่อยๆเปิดเผยสาเหตุสำคัญ นำไปสู่การเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ตรงประเด็น


สิ่งที่อยากให้เกิดกับนักเรียน

—— นักเรียนสามารถอธิบายจุดเด่นและของบทประพันธ์เรื่องโคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน ในด้านการเป็นบทความแสดงความคิดเห็นที่ลำดับความคิดอย่างเป็นเหตุเผ็นผล และใช้ภาษาอธิบายความคิดได้ชัดเจน

—— นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยใช้การพิจารณาเหตุ-ผล ตามแนวทางของเรื่องโคลนติดล้อ ผ่านการทำ cause and effect mind mapping

—— นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของตนเอง เพื่อหาวิธีแก้ไขและนำมาใช้ในการเรียนภาคเรียนใหม่


สิ่งที่ครูได้รับ

—— กิจกรรมนี้จัดขึ้นในชั่วโมงแรกๆของภาคเรียน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครูได้พูดคุยสอบภามปัญหาต่างๆกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด รู้จักแนวคิดและตัวตนของผู้เรียนมากขึ้น นำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผู้เรียน และสามารถเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้


วิธีการทำกิจกรรม

——หลังจากวิเคราะห์เนื้อหาและพิจารณาภาษาคำประพันธ์ กิจกรรมต่อมาคือการเลือกสรรนำไปใช้ โดยชวนนักเรียนคิดเกี่ยวกับ “โคลนติดล้อ” ในชีวิตประจำวัน นั่นคือ ปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้การเรียนไม่บรรลุเป้าหมาย หรือพัฒนาได้ช้า นำเสนอในรูปแบบ cause and effect mind mapping ซึ่งช่วยนำความคิดของนักเรียนให้คิดถึงปัญหาและวิธีแก้ไขที่ตรงประเด็น เป็นลำดับขั้นตอน นำมาจากรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในเรื่องโคลนติดล้อ

——นำ cause and effect mind mapping ของแต่ละกลุ่มจัดแสดง อาจมีการนำเสนอเล็กน้อย และให้นักเรียนในห้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาใดบ้างที่นักเรียนทุกคนเจอ ปัญหาใดที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัญหาใดที่แก้ไขได้ยากที่สุด ฯลฯ

——จากนั้นสรุปกิจกรรมทั้งหมด โดยให้นักเรียนชี้ให้เห็นความสำคัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุ-ผล เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ


cause and effect mind mapping

--แผนผังตัวอย่างจากเรื่องโคลนติดล้อ---
สะท้อนจากการทำกิจกรรม

—— ปัญหาที่นักเรียนเล่าให้ฟัง มีทั้งเกิดจากตัวเอง เกิดจากครูและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มีทั้งกลุ่มที่พูดคุยอย่างสนุกสนานกระตือรือร้น กับกลุ่มที่คิดถึงปัญหาแบบเวียบๆแต่จริงจัง ระหว่างเดินดูก็ได้พูดคุยกับทุกกลุ่มทุกคน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเป็นกันเองไปด้วย บางครั้งก็ได้รู้มุมมองที่น่าสนในจากเด็ก

ภาษาไทยDOEพลเมืองที่เข้มแข็งม.5วรรณคดีโคลนติดล้อผู้เรียนรู้

ไอเดียนี้เป็นไงบ้าง?

1
ได้แรงบันดาลใจ
0
ลงไอเดียอีกน้า~
avatar-frame
แบ่งปันโดย
inschristmas puttamas

อยากร่วมแลกเปลี่ยน?

please login

แสดงความเห็นกับสมาชิกใน insKru

เก็บไอเดียไว้อ่าน และอีกมากมาย

icon-please-commentมาเป็นคนแรกที่แลกเปลี่ยนสิ!

ไอเดียน่าอ่านต่อ