mainLogo

นโยบายธุรกิจ

การคืนเงินสำหรับการเป็นสมาชิก insKru แบบชำระค่าบริการ

สามารถแจ้งเพื่อขอคืนเงินได้ในกรณีเลือกสมัครผิดแพ็กเกจ

กรณีที่ท่านเลือกกดแพ็กเกจที่ต้องการผิดพลาดสามารถขอคืนเงินและแจ้งเปลี่ยนแพ็กเกจ ได้**ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากกดชำระเงิน** โดยติดต่อทีมสนับสนุนของ insKru ผ่านอีเมล [support@inskru.com]

*ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินเป็นรายกรณี ตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

*หมายเหตุ* สำหรับแพ็กเกจรายปี เป็นราคาเหมา ไม่สามารถขอเงินคืนบางส่วนได้ หากต้องการยกเลิกกลางคัน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา แต่จะไม่มีการคืนเงิน

การคืนเงินสำหรับการเข้าร่วม insKru Workshop

ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมเวิร์กช็อปในวันดังกล่าว สามารถขอเงินคืนได้ก่อนวันจัดกิจกรรมล่วงหน้า 14 วัน โดยติดต่อทีมสนับสนุนของ insKru ผ่านอีเมล support@inskru.com

การสมัครทดลองใช้สมาชิก insKru แบบชำระค่าบริการ

หากไม่มีการยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการก่อนที่การทดลองใช้จะสิ้นสุด ระบบจะเก็บค่าบริการในราคาที่แจ้งไว้ในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะมีการยกเลิกการสมัครใช้งานแบบชำระค่าบริการ

การยกเลิกสมาชิก insKru แบบชำระค่าบริการ

สามารถดำเนินการ ยกเลิกการเป็นสมาชิก insKru แบบชำระค่าบริการได้ทุกเมื่อ โดยระบบจะไม่เรียกเก็บเงินอีกหลังจากยกเลิก

ทั้งนี้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกจะยังคงใช้งานได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน

แต่จะไม่มีการคืนเงินสำหรับระยะเวลาตั้งแต่เลือกยกเลิกจนถึงวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

การกลับมาเป็นสมาชิก insKru แบบชำระค่าบริการ อีกครั้ง

สามารถเริ่มต้นใช้บัญชีสมาชิก insKru แบบชำระค่าบริการอีกครั้งได้ทุกเมื่อ

เราจะเก็บรักษาเป้าหมายและกิจกรรมการใช้งานทั้งหมดที่ผ่านมาไว้ โดยจะยังคงแสดงผลในเว็บไซต์ แต่จะไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้

เมื่อกลับมาเริ่มใช้บัญชีอีกครั้งจะสามารถดำเนินการต่อได้ทันที